Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Hadassa Imani bestaat uit drie gezamenlijk bevoegde leden, met achtergronden in het bedrijfsleven, financiën en sociale hulpverlening.

  • Voorzitter                 : Ing. Piet Robijn
  • Penningmeester      : Piet Noteboom MSc RA RV
  • Secretaris                 : Dolf Weller

Gelden en beloning bestuurders.

  1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:giften en donaties; subsidies en sponsorbijdragen;
  2. danwel hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
  3. danwel hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten;
  4. danwel hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
  5. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.
  6. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.